Elektronický zápis do 1.třídy zahájen

Elektronický zápis do 1.třídy zahájen

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Způsob podání žádosti o přijetí nebo odklad

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (adresa datové schránky: rrmyf75),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. písemná žádost s podpisem - poštou, nebo do schránky školy u vchodu od parku
  4. osobní podání: v pondělí a středu od 8.00 - 12.00

Žádost si vytiskněte v následujích odkazech a vyplňte. Pokud tuto možnost nemáte, ve škole jsou připraveny formuláře k vyplnění. Podrobnosti k zápisu podá Mgr. Erika Kinclová, zástupce ředitele školy, tel. 730 102 144.

Žádost o přijetí - formulář

O tom, zda bylo Vaše dítě přijato k docházce do naší školy, budete informováni do 14 dnů po zápisu na webových stránkách a na nástěnce před školou. Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou zveřejněna registrační čísla, které Vám zašleme elektronicky.

Žádost o odklad - formulář 

  • vyplněná Žádost o odklad 
  • přiložit Doporučení z pedagogicko psychologické poradny,
  • připložit Doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Rozhodnutí o odkladu školní docházky dítěte obdrží zákonný zástupce v souladu se správním řízením zákona č. 500/2004 Sb. písemně poštou.

Informace zákonným zástupcům o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Podle § 37 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění účinném od 1. 1. 2017.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitel Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín, stanovuje kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základní vzdělávání: 

Počet žáků, které lze přijmout: 30 (s ohledem na vyhlášku č.27/2016 může ředitel snížit celkový počet žáků s ohledem na počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). 

Do základní školy budou až do naplnění kapacity přijímáni žáci v následujícím pořadí:

  1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu 
  2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu a ve škole mají sourozence 
  3. Ostatní žáci

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči (než kolik umožňuje kapacita přijmout) zvolíme výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly (týká se pouze uchazečů, kteří nesplňují zákonnou podmínku spádovosti) za účasti vedení školy a zástupce ze školské rady